Gebruiksvoorwaarden

De dienst "www.woodekees.com" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Woodekees. Aan het gebruik van www.woodekees.com zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door www.woodekees.com te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Woodekees schriftelijk zijn aanvaard.

 1. ARTIKEL 1.   GEBRUIK VAN DE DIENST
  1. Met www.woodekees.com heeft u de mogelijkheid een bedrijfsprofiel van uw bedrijf te publiceren of om met (andere) bedrijven in contact te komen. Woodekees bemiddelt niet bij het daadwerkelijk plaatsen van het bedrijfsprofiel en het contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
  2. Indien u een bedrijfsprofiel wilt aanmaken en/of beheren, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en het bedrijfsprofiel beheren. Voor het aanmaken van een bedrijfsprofiel dient u minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
  3. Voor het overige gebruik van de dienst, bijvoorbeeld het zoeken van bedrijven, is registratie niet noodzakelijk.
  4. Indien u een account heeft dient de toegang tot dit account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Woodekees mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Woodekees heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  5. Indien u een vermoeden heeft van misbruik via uw account, dient u Woodekees hier onverwijld van op de hoogte te stellen en uw (inlog)gegevens te wijzigen.
 2. ARTIKEL 2.   GEBRUIKSREGELS
  1. Met www.woodekees.com heeft u de mogelijkheid een bedrijfsprofiel van uw bedrijf te publiceren of om met (andere) bedrijven in contact te komen. Woodekees bemiddelt niet bij het daadwerkelijk plaatsen van het bedrijfsprofiel en het contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
  2. In het bijzonder is het verboden op www.woodekees.com bedrijfsprofielen aan te maken:
   a.   onder andermans (bedrijfs)naam;
   b.   en door zich op andere wijze voor te doen als een ander of als een beheerder/moderator van www.woodekees.com;
   c.   zonder ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  3. Daarnaast is het verboden bij www.woodekees.com
   a.   onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
   b.   informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
   c.   informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
   d.   anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
   e.   de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  4. Indien Woodekees constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Woodekees zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Woodekees zonder waarschuwing ingrijpen. .
  5. Indien naar het oordeel van Woodekees hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Woodekees of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software of DDoS (Distributed Denial of Service) aanvallen is Woodekees gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  6. Woodekees is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Woodekees gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  7. Woodekees kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Woodekees van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
  8. Woodekees heeft het recht om bedrijfsprofielen en de inhoud daarvan te wijzigen of te verwijderen, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daardoor geleden schade.
 3. ARTIKEL 3.   BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD
  1. Woodekees spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
  2. Woodekees onderhoudt www.woodekees.com actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
  3. Woodekees mag van tijd tot tijd de functionaliteit van www.woodekees.com aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Woodekees zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Woodekees zal minstens dertig (30) dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
 4. ARTIKEL 4.   INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. De dienst www.woodekees.com, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Woodekees. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Woodekees, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Woodekees heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
  3. Onder informatie en afbeeldingen zoals bedoeld in artikel 4.1 vallen niet de logo’s, andere afbeeldingen en informatie dat enig verband houdt met uw bedrijf en die u via de dienst op de website plaatst. Op deze afbeeldingen en informatie is artikel 4.2 overeenkomstig van toepassing.
  4. Indien u informatie stuurt naar Woodekees, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 5. ARTIKEL 5.   PERSOONSGEGEVENS
  1. Met de Dienst verwerkt u mogelijk persoonsgegevens. Woodekees treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Woodekees van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
  2. De persoonsgegevens die Woodekees van u verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
  3. Woodekees zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
  4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.
  5. U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van uw (persoons)gegevens.
  6. Woodekees zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Woodekees, deze vindt u hier.
 6. ARTIKEL 6.   VERGOEDING VOOR DE DIENST
  1. Het aanmaken van een bedrijfsprofiel is gratis, u heeft de mogelijkheid om dit profiel te upgraden naar Deluxe voor veertien (14) dagen.
  2. Er zijn meerdere abonnementen beschikbaar met verschillende mogelijkheden. U wordt bij het upgraden van het bedrijfsprofiel gewezen op deze abonnementen en de bijbehorende kosten. De vergoeding wordt per jaar of per maand verschuldigd.
  3. Betaling kan worden verricht via iDealbetaling of volgens de betaalinstructies op de website.
  4. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 7. ARTIKEL 7.   AANSPRAKELIJKHEID
  1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor u als zijnde consument en niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
  2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Woodekees beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
  3. Woodekees is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Woodekees meldt.
  5. In geval van overmacht is Woodekees nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 8. ARTIKEL 8.   DUUR EN OPZEGGING
  1. Indien u als bezoeker deze overeenkomst aangaat, gaat deze in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan tot op het moment dat u stopt met het gebruiken van de dienst (het verlaten van de website).
  2. Indien u als bedrijf de overeenkomst aangaat, gaat deze in op het moment dat u een bedrijfsprofiel aanmaakt. 
  3. Na beëindiging van de overeenkomst zal het betreffende profiel blijven bestaan, maar kunt u geen aanpassingen hier aan doen. Daarnaast kunt u een verzoek doen tot verwijdering van het betreffende bedrijfsprofiel.
  4. Woodekees kan de overeenkomst beëindigen indien u niet voldoet aan de verplichtingen uit deze overeenkomst.
  5. Het is niet mogelijk om bij beëindiging de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.
 9. ARTIKEL 9.   WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
  1. Woodekees mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
  2. Woodekees zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
  3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
 10. ARTIKEL 10.   OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met www.woodekees.com worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Woodekees gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
  4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Woodekees wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
  5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  6. Woodekees is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die www.woodekees.com of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.